سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

Author Stream

http://www.authorstream.com/

Allows users to share their PPPs for free.

Photopeach

http://photopeach.com/

It enables users to create slideshows by means of photos and texts.

 

http://www.slideshare.net/

 

A website for sharing presentations, infographics, documents, and more
 

Prezi

https://prezi.com

Prezi is a cloud-based presentation software and storytelling tool.

 

Popplet

http://popplet.com/

Popplet is a tool for the iPad and web to capture and organize your ideas.

 

Brainshark

http://www.brainshark.com/mybrainshark

A video presentation software where you can add you voice to the presentation.

 

Sliderocket

http://www.sliderocket.com/

 

Online presentation software
 

Fotobabble

http://www.fotobabble.com/

 

An audio-based presentation software which enables users to create talking photos and presentations by means of photos
 

Slidesnack

http://www.slidesnack.com/

It enables users to upload their presentations as PDF and share them on the web

 

Slideboom

http://www.slideboom.com/

It is a presentation software which preserves animations and special effects.

 

Knovio

http://www.knovio.com/

 

It enables users to create power point presentation by means of camera or microphone and publish it on private spaces and/or social software
 

Jing

https://www.techsmith.com/jing.html

It is a free screencasting and screenshot software

 

Screenr

https://www.screenr.com/

 

It is a web-based screen recorded which enables the users to create screencasts
 

Animoto

https://animoto.com/

 

Users can create photo-based presentations and enhance them with music
 

Screen-O-Matic

http://www.screencast-o-matic.com/

 

One-click screen capture recording on Windows or Mac computers with no install
 

Present.me

https://present.me/content/

It is a free online video presentation software.

 

ScreenToaster

https://gigaom.com/2009/03/25/screentoaster-simple-free-no-download-screencasting/

 

Online screen casting software