سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

SCVNGR

http://www.scvngr.com/

It is a game about doing challenges at different places. It can be played on Android and iPhone

Ko-SU

https://ko-su.com/

 Provides templates for teachers to create their own mobile-based activities using combinations of text, images and/or audio

 

Mobile Study

http://mobilestudy.org/home/

Enables users to create quizzes that can be downloaded onto mobile phones

 

World Voices (Woices)

http://woices.com/

Offers free geolocalized audio-guides which can be downloaded and used in cellphones

 

Ten Ideas for Mobile Learning

http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/admin/ten-ideas-mobile-learning

e-article

 

GameSalad

http://gamesalad.com/

Enables the users to create games for iPhone, iPad, Android, and HTML

 

بیشتر بدانیم