سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

Surgery Games Online

http://www.surgerygameonline.com/

Making the cut with the most entertaining free surgery games online

Lookingfordental

http://www.lookingfordental.com/games.php

Play Online Dental Games (free)

 

Digital Play

http://www.digitalplay.info/blog/

Digital Paly offers practical ideas for having students work alone or collaboratively to create "walk-throughs" for games

 

SLOODLE

https://www.sloodle.org/

SLOODLE is a free and open source project which integrates the multi-user virtual environments of Second Life® and/or OpenSim with the Moodle Learning

 

Game Based Learning

http://www.avatargeneration.com/2012/10/game-based-learning-and-gagne/

 

AGame.com

http://www.agame.com/game?page=3

Free online games

 

بیشتر بدانیم