سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

Pazera Software

http://www.pazera-software.com/

All applications published on this page are freeware and they can be freely distributed in any form (including web pages, CD/DVDs) as long as they are not sold for profit.

PDF my URL

http://pdfmyurl.com/

It converts the web pages into PDF

 

Zamzar

http://www.zamzar.com/

Allows users to convert files into various image, audio, video, eBook, and compressed formats without the need to download software

 

WebM Project

http://www.webmproject.org/

There are free and commercial tools available for creating and publishing content in the WebM format. It requires downloading and installing on the computer

 

iSpring

http://www.ispringsolutions.com/ispring-converter

It converts Power Points to Flash and/or HTML

 

Print What You Like

http://www.printwhatyoulike.com/

Print What You Like lets you print the good parts of any web page while skipping ads and other junk.

 

بیشتر بدانیم