سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

Skype

http://www.skype.com/en/

It is a shared screen communication software that enables users to have instant audio/video chat.

 

QQ

http://www.imqq.com/

 

Enables users to have video and text chat.

 

 Gtalk

http://google-talk.en.softonic.com/

Google Talk is an instant messaging and VoIP service developed by Google. This client lets you to log in to theservice to chat and hold video-conferences with your friends from the Windows desktop

 

 

  Google Hangouts

http://www.google.com/hangouts/

Google Hangouts enables users to have video, audio, and text-based communication

 

  VoiceThread

https://voicethread.com/

Conversation based on sound + images

 

  Vocaroo

http://vocaroo.com/

Vocaroo is a shiny new service for sending voice messages across the interwebs.

 

  Audiohostings

http://www.audiohostings.com/

Offers a list of audio hosting sites

 

  Web-Based Video Calling

http://voip.about.com/od/videoconferencing/tp/Web-Based-Video-Calling.htm

Here is a list of tools for video calling and conferencing using browsers

 

بیشتر بدانیم