سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

Babelfish

http://www.babelfish.com/

A free online translator

Bing Translator

http://www.bing.com/translator/

 

Google Translate

https://translate.google.com/

 

Visuword

http://www.visuwords.com/

Online graphical dictionary

 

Wordreference

http://www.wordreference.com/

Dictionary with translations from/to English/many languages.

 

Wordnik

https://www.wordnik.com/

Wordnik contains definitions, example sentences and pronunciations for millions of English-language words, and user-contributed comments and word lists

 

The Free Dictionary

http://www.thefreedictionary.com/

 

Lexipedia

http://lexipedia.com/

Visual Dictionary

 

Dictionary.com

http://lexipedia.com/

 

Thesaurus

http://www.thesaurus.com/

Offers synonyms and antonyms of the words

 

Forvo

http://www.forvo.com/

Forvo offers pronunciation of different words in a variety of languages

 

بیشتر بدانیم