سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

Penzu

https://penzu.com/

Online diary tool

Padlet

http://padlet.com/

We give you a blank wall. You put anything you want on it, anywhere. Simple, yet powerful.

 

Shamblespad

http://shamblespad.com/

Collaborate on documents in really real-time. Designed for all members of all educational communities.

 

Typewithme

http://typewithme.com/

It is a real time collaborative text messaging site.

 

Titanpad

https://titanpad.com/

It is a real time text communication tool

 

Meetingwords

http://meetingwords.com/

MeetingWords is a simple text editor for the web. Your text is saved on the web, and more than one person can edit the same document at the same time. Everybody's changes are instantly reflected on all screens.

 

Sync.in

http://sync.in/

Sync.in is a web based word processor for people to collaborate in real-time

 

Freebielist

http://www.freebielist.com/chat-software/

It lists various chat, audio, and video communication software.

 

Featured Text Chat Software

http://text-chat.software.informer.com/

 

Online Diary Review

http://online-diary-review.toptenreviews.com/

 

30+ Wiki Tools

http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/wiki-tools/

 

The Wiki Toolbox

http://mashable.com/2007/07/16/wiki-toolbox/

 

بیشتر بدانیم