سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
سرکار خانم دکتر افسانه دهناد
مسئول واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیراجرایی بسته تحول توسعه آموزش مجازی


Dr.Dehnad: Bio in Brief

 

Afsaneh Dehnad holds a PhD in Teaching English as a Foreign Language from University of Tehran. She is an assistant professor in School of Health Management and Information Sciences in Iran University of Medical Sciences. She has taught technical English to the students of Medical Education (face-to-face and virtual) for more than 8 years. She has offered several workshops on online tools and resources for scientific writing.  Her research interests include teaching methods, and e-learning. Her publications focus on issues related to learner-centered approach.  

 

بیشتر بدانیم