سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
ردیف نام و نام خانوادگی شرح حال
1 دکتر شعله بیگدلی فایل
2 دکتر امید پورنیک فایل
3 دکتر آلیس خاچیان
فایل
4 دکتر افسانه دهناد فایل
5 دکتر حسین شعبانی نژاد فایل
6 مهندس مریم عربانی نژاد فایل
7
خانم سعیده علیدوست فایل
8 خانم سمیه علیزاده فایل
9 دکتر لادن فتی فایل
10 آقای محمدحسن کشاورزی فایل
11 دکتر مصطفی لنگری زاده فایل
12 دکتر لیلا نعمتی انارکی فایل
13 خانم زهرا نهاردانی فایل
14 مهندس شروین یارمحمدی فایل
بیشتر بدانیم