سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه تاریخ برگزاری شرح
اول پنجم اسفند 94 فایل
دوم بیست و یکم فروردین 95 فایل
سوم بیست و سوم فروردین 95 فایل
چهارم دوازدهم خرداد 95 
فایل
پنجم بیست و ششم خرداد 95
فایل
ششم نهم تیر95 فایل
هفتم بیست و سوم تیر95 فایل
هشتم    
نهم نوزده مرداد95 فایل
دهم ششم شهریور 95 فایل
بیشتر بدانیم