دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فیلم‌های آموزشی
  • کارگاه ها
  • تولید محتوا
  • نرم افزارها
  • Medical Cases

n1 دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی

بدنبال جلسه اول طراحی و راه‌اندازی مرکز نگارش الکترونیکی که در دانشگاه علوم پزشکی مجازی و با حضور معاون آموزشی و پژوهشی آن دانشگاه انجام شد، دومین جلسه در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و در تاریخ 96/04/04 با حضور 6 نفر از اعضای اصلی گروه برگزار گردید. در این جلسه پس از معرفی اولیه طرح و بیان اهداف، بارش افکار پیرامون ساختار و خدمات مرکز انجام گرفت.

AWT IMAGE