دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دستاوردهای مرکز آموزش‌های الکترونیکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 
çبرگزاری بیش از 100 کارگاه توانمندسازی جهت آموزش مفاهیم یادگیری الکترونیکی و استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی.
çدر حال حاضر بیش از 1907 فایل توسط 84 عضو هیات علمی در دانشکده‌های مختلف بارگذاری شده.
çدر حال حاضر 2 رشته غیر حضوری ارائه می شود:
qپرستاری جامع نگر
q آموزش پزشکی
çبرگزاری هشتمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی
ç  برگزاری همایش غیرحضوری طب سنتی
çفراخوان برگزاری همایش کتابخانه مجازی
çتهیه شیوه‌نامه ارائه محتوای الکترونیکی
çتهیه شیوه‌نامه ارائه کارگاه‌ها و برنامه‌های غیرحضوری آموزش مداوم
çتهیه شیوه‌نامه ارائه ژورنال کلاب الکترونیکی
çتهیه شیوه‌نامه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و پودمانی
çتوسعه زیر ساخت‌ها:
qنصب اتاق اکوستیک همایش رازی
qبهره‌برداری از اتاق اکوستیک دانشکده مدیریت
qبهره‌برداری از اتاق های اکوستیک دانشکده توانبخشی
çنرم افزارهای آموزشی در دسترس:
qاستوری لاین (تولید محتوای آموزش مداوم)
qادوبی کانکت (برگزاری وبینار)
qکمتژیا (تولید محتوای کمک آموزشی )
qتهیه زیر ساخت لازم جهت برگزاری وبینارهای بین دانشگاهی 
çمشارکت در تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی:
qطرح دوره‌های کوتاه مدت
qطرح کتابخانه مجازی
qمشارکت در تولید محتوای  MOOCs
qبرگزای امتحانات بین‌المللی زبان
çهمکاری بخش بالین :
qبرگزاری کارگاه‌های دانشکده پزشکی
qبرگزاری کارگاه‌های تولید محتوای با امتیاز آموزش مداوم 
qبرگزاری کارگاه در بخش قلب بیمارستان حضرت رسول
qعضویت همکاران بالین (مرکز تحقیقات چشم حضرت رسولَ، بیمارستان فیروزگر و بخش قلب، دانشکده طب سنتی و هفت تیر) در جلسات بسته توسعه.
qتهیه محتوای الکترونیکی جهت راند مجازی توسط بخش قلب بیمارستان حضرت رسول