دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

همکارانآقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
معاون آموزشی دانشگاه ایران

خانم دکتر شعله بیگدلی
مشاور معاون آموزشی و مسئول واحد بازی‌سازی در آموزش پزشکی


خانم دکتر افسانه دهناد
مسئول مرکز آموزش‌های الکترونیکی

خانم دکتر بهاره عمرانی
مشاور تولید محتوای الکترونیکی و طراحی آموزشی - تولید(تهیه، تدوین، ساخت و آماده‌سازی) محتوای الکترونیکی

خانم مهندس شروین یارمحمدی
ادمین سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تولید(تهیه، تدوین، ساخت و آماده‌سازی) محتوای الکترونیکی

آقای مهندس حامد شیرازی‌نژاد
تولید(تهیه، تدوین، ساخت و آماده‌سازی) محتوای الکترونیکی


آقای دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

آقای دکتر محسن احدی
دانشکده علوم توانبخشی

خانم دکتر مینو شهیدی
دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر رقیه اسکروچی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم
دانشکده پزشکی

خانم دکتر سرور پرویزی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر عفت جعفری دهکردی
دانشکده طب سنتی

آقای دکتر مجید کرمانی
دانشکده بهداشت

آقای دکتر محمد رادگودرزی
مرکز آموزشی پژوهشی حضرت رسول (ص)


خانم دکتر آزاده اشتری نژاد
عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای
دانشکده بهداشت
خانم دکتر فاطمه امیری
عضو هیات علمی گروه تغذیه
دانشکده بهداشت