دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

همکارانآقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
معاون آموزشی دانشگاه ایران

خانم دکتر شعله بیگدلی
مشاور معاون آموزشی و مسئول واحد بازی‌سازی در آموزش پزشکی


خانم دکتر افسانه دهناد
مسئول مرکز آموزش‌های الکترونیکی

خانم دکتر بهاره عمرانی
مشاور تولید محتوای الکترونیکی و طراحی آموزشی

خانم مهندس شروین یارمحمدی
ادمین سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

آقای مهندس حامد شیرازی‌نژاد
تولید(تهیه، تدوین، ساخت و آماده‌سازی) محتوای الکترونیکی


آقای دکتر رضا آرزومندان
نماینده دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

آقای دکتر محسن احدی
نماینده دانشکده علوم توانبخشی

خانم دکتر مینو شهیدی
نماینده دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر رقیه اسکروچی
نماینده دانشکده مدیریت

خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم
نماینده دانشکده پزشکی

خانم دکتر سرور پرویزی
نماینده دانشکده پرستاری

خانم دکتر عفت جعفری دهکردی
نماینده دانشکده طب سنتی

آقای دکتر مجید کرمانی
نماینده دانشکده بهداشت

آقای دکتر محمد رادگودرزی
نماینده مرکز آموزشی پژوهشی حضرت رسول (ص)