دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

همکارانآقای دکتر جلیل کوهپایه زاده
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران


خانم دکتر افسانه دهناد
مسئول مرکز آموزش‌های الکترونیکی


خانم دکتر شعله بیگدلی
مسئول کمیته بازی‌سازی در آموزش پزشکی

خانم دکتر بهاره عمرانی
مشاور تولید محتوای الکترونیکی (دکتری تخصصی برنامه‌ریزی آموزش از دور)

خانم مهندس شروین یارمحمدی
ادمین سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

آقای مهندس حامد شیرازی‌نژاد
کارشناس تولید محتوای الکترونیکی (کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی)


آقای دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

آقای دکتر محسن احدی
دانشکده علوم توانبخشی

خانم دکتر مینو شهیدی
دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم
دانشکده پزشکی

خانم دکتر سرور پرویزی
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر عفت جعفری دهکردی
دانشکده طب سنتی

آقای دکتر مجید کرمانی
دانشکده بهداشت


خانم دکتر آیدا ایرانپور

بیمارستان فیروزآبادی
آقای دکتر مرتضی حسن زاده

بیمارستان رسول
خانم دکتر مرجان مخترع


خانم دکتر فاطمه امیری
عضو هیات علمی گروه تغذیه
دانشکده بهداشت
خانم دکتر آزاده اشتری نژاد
عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای
دانشکده بهداشت