دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر بهاره عمرانی
رشته تحصیلی(دکتری تخصصی برنامه‌ریزی آموزش از دور)
پست سازمانیمشاور تولید محتوای الکترونیکی (دکتری تخصصی برنامه‌ریزی آموزش از دور)
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۸

[ برگشت به فهرست افراد ]