مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر شعله بیگدلی
پست سازمانیمسئول کمیته بازی‌سازی در آموزش پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۸

[ برگشت به فهرست افراد ]