مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر مینو شهیدی
پست سازمانیدانشکده پیراپزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۱

[ برگشت به فهرست افراد ]